Головна

Ми досліджуємо процеси взаємодії електромагнітного випромінювання з фоторефрактивними середовищами. Значну частину наукових досліджень присвячено, зокрема, фоторефрактивному розсіювання світла, запису голограм в фоторефрактивних матеріалах, ефектам фотоіндукованої переполяризації сегнетоелектриків та ін. Ще однією частиною наших наукових досліджень є дифузія в конденсованому середовищі.

Фоторефрактивні матеріали є перспективним середовищем для запису голограм. Від інших голографічних матеріалів вони вигідно відрізняються, зокрема, відсутністю необхідності вологого проявлення. Оптичну інформацію, записану в фоторефрактивних кристалах легко зберігати, відновлювати чи знищувати. Проте практичне використання фоторефрактивних матеріалів суттєво стримується наявністю потужного оптичного шуму – т.зв. фотоіндукованого розсіювання світла. Останнє можна поділити на два типи. Перший об’єднує різновиди розсіювання голографічної природи, зокрема процеси багатохвильової взаємодії. Інший тип обумовлено розсіюванням світла на фотоіндукованих дефектах структури кристалу, наприклад, доменної структури фоторефрактивного сегнетоелектрика. З’ясування фізичної природи фотоіндукованого розсіювання світла дозволяє визначити певні умови, за яких фотоіндукований оптичний шум може бути суттєво зменшений. З іншого боку, фотоіндуковану зміну доменної структури кристалу може бути використано як новий метод запису інформації.

Дифузія відіграє важливу роль в процесах життєдіяльності клітин і тканин тваринного та рослинного світу (наприклад, дифузія кисню з легень в кров і з крові навпаки, поглинання елементів мінерального живлення клітинами і т.д.). Проникнення розчиненої речовини в клітину зазвичай виражають законом Фіка, який має багато недоліків. Наша теорія дає можливість більш точно змоделювати процеси обміну речовиною на клітинному рівні.

Наші дослідження  присвячені вивченню процесів дифузії для водно-спиртових сумішей, що в свою чергу є одним із способів дослідження і покращення властивостей таких рідин у виробництві.

Наукова значимість досліджень полягає у принципово новому способі розгляду дифузії у багатокомпонентних рідких системах за умови протікання квазіхімічних реакцій, використовуючи закон нелінійної дифузії. До того ж, ще не існує загальноприйнятої зручної теорії, яка дала б змогу пояснити концентраційну залежність коефіцієнта дифузії для рідин. Наші методики дозволять «заглянути» всередину рідини, дослідити кількісний склад розчину і його властивості.